Dinvard

Vanliga frågor

Vad grundar sig uppgifterna på DinVärd.se på?

Alla omdömen i de olika kategorierna grundas på Hyresgästföreningens medlemsundersökning som genomförs regelbundet. Sammanställning och analys av resultatet av medlemsundersökningen har gjorts av undersökningsföretaget Enkätfabriken.


Övriga uppgifter baseras på offentliga register.


Jag hittar inte min fastighet, vad beror det på?

DinVärd.se drivs av Hyresgästföreningen. På sidan finns uppgifter från region Aros-Gävle, region BohusÄlvsborg-Skaraborg (BÄSK), region Södra Skåne, region Västra Sverige och region Stockholm. Om du inte hittar den adress du söker beror det på att sidan i dagsläget inte omfattar den kommun eller fastighet adressen ligger i.

DinVärd.se omfattar enbart hyresrätter. Fastigheter med bostadsrätter finns alltså inte med.


Är det färre än fem svarande från den adress eller fastighet du söker redovisar vi av integritetsskäl inte svaren. I sådant fall får du gärna bli medlem i Hyresgästföreningen så att det blir lättare att få tillräckligt många svar nästa gång undersökningen genomförs.


Mer om minimiantalet medverkande hittar du under frågan om hur många som deltagit i medlemsundersökningen.


Hur ska siffrorna från 1-100 tolkas?

De tillfrågade i hyresgästundersökningen lämnar sina svar på en sjugradig skala. Svarsalternativen har varit ”Inte alls nöjd” och ”i högsta grad nöjd”. Mellan dessa två alternativ fanns siffrorna 2-6. På frågorna om trygghet var alternativen istället ”instämmer inte alls” och ”instämmer helt”. Det har även gått att svara ”Ej aktuellt / ingen åsikt” på samtliga frågor.


Resultaten räknas därefter om och presenteras på en skala från 0-100. Vid omräkningen blir ”Inte alls nöjd” värt noll poäng och ”i högsta grad nöjd” 100 poäng.


Därefter räknas ett genomsnittsvärde på skala från 0-100 ut. Den siffran redovisas för varje enskild fråga. Siffran som redovisas för en kategori är ett genomsnittsvärde av svaren på alla frågor inom den kategorin.


För att få en bild av vad ett enskilt värde betyder så kan det sägas att ett värde på noll innebär att alla besvarat den aktuella frågan med ”Inte alls nöjd”, ett värde runt 33 innebär att de svarande i genomsnitt besvarat den aktuella frågan med en trea, ett värde på runt 67 att de i genomsnitt svarat 5 och ett värde runt 100 innebär att alla svarat ”i högsta grad nöjd.


Hur många har deltagit i medlemsundersökningen?

Det sammantagna deltagandet i Hyresgästföreningens medlemsundersökning 2018 var cirka 33 000 personer. För att värna de medverkandes anonymitet och säkra att svaren för en enskild fastighet inte grundar sig på ett för litet underlag så redovisas dock bara svar för fastigheter där minst fem personer har medverkat i undersökningen.


När samlades uppgifterna in?

På varje fastighetssida finns det specificerat när den senaste undersökningen gjordes i det aktuella området. Där anges också när undersökningen kommer att genomföras nästa gång.


Uppgiften om när nästa enkät samlas in är beroende av att Hyresgästföreningen beslutar att fortsätta med medlemsenkäten.


Undrar du över metodiken?

Ladda ner vår metodikrapport för 2018 här


Ladda ner vår metodikrapport för 2017 här


Ladda ner vår metodikrapport för 2016 här


Lokala rapporter

Ladda ner region Västra Sveriges rapport här